logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o.

Przedmość ul. Główna 7
46-320 Praszka
NIP:5761433502 REGON:532172829 KRS:0000046813
LEKTOR
XML

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu - Zadanie 1- poprawa sprawności działania ciągu oczyszczania biologicznego.

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o.

Przedmość ul. Główna 7

46-320 Praszka

NIP 576-14-33-502

e-mail: oczyszczalnia@op.pl

tel. 34/359 19 80

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

      Przetarg nieograniczony

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Roboty inżynieryjne i budowlane – 45220000-5

 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu - Zadanie 1 – poprawa sprawności działania ciągu oczyszczania biologicznego.
  W ramach zamówienia przewidziane są m.in.:
 • Prace obejmujące wymianę istniejących membran dyfuzorów, wykonanie i montaż dodatkowych sekcji napowietrzania, wymianę kolektora sprężonego powietrza, dostawę i montaż dodatkowej dmuchawy, podłączenie systemu elektroenergetycznego i AKPiA – zgodnie z załączonym projektem.
 • Przeprowadzenie kompleksowego rozruchu, wykonanie szkolenia załogi oraz wykonanie/zaktualizowanie instrukcji BHP, stanowiskowe, p.poż. i eksploatacji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych bądź przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1909
Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Aneta Bugajska - Majka
Data opublikowania 2018-09-19 12:41:06
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2018-09-19 14:21:36

Historia zmian